دانلود تحقیق کاشت – داشت – برداشت زرشک


در حال بارگذاری
28 می 2021
نوع فایل : word (قابل ویرایش)
حجم فایل : 1 مگابایت
تعداد صفحات : 19صفحه
۱۴۰۰۰ تومان
خرید

مقدمه

اعضاء مختلف درختچه زرشك ( ريشه ، پوست ، ساقه ، برگ وميوه ) ازنظرخواص طبي ودرماني ( مانندوجوداكسي آكانتين وبربرين درريشه ) ومصارف خوراكي ( طعامها، آشهاوغيره ) وصنعتي ( رنگرزي ، تانن سازي ، منبت كاري وخاتم سازي ) وسايرمصارف آن ( ازقبيل تهيه ژله ، مرباوتهيه نوشابه ها) ازديربازموردتوجه مردم ايران وسايرملل بوده وهست .قدمت زرشك رابه دوره اثوسن نسبت

نام زرشك

زرشك رابه نامهاي سرشك ، دارشك ، زارج ، زراچ ، زرك ، زراك ، زرسك ، زرنگ وزرتك ( بروزن زرشك ) ، زاج ، زريك ، اترار، عودالريح ، عودالصليب ، زنبل ، هروك ، زنبر، امبرباريس ( يوناني ) ، انبرباريس

(عربي ) ۳۲ وبرباريس گفته اند.درزبان فرانسه (( vinegrette )) و

(( epine   vinette)) ودرخت زرشك را((  vinettier ))ودرزبان انگليسي

شربت زرشك

براي تهيه شربت زرشك ، نيم كيلومحصول تازه آن رادريك ليوان آب خيس مي كنند.دوساعت بعدآب آن رامي گيرند.نيم كيلوشكربه آن مي افزايندسپس مي جوشانند.شربت به دست آمده درشيشه اي سربسته ، مدتهاقابل نگهداري است وبتدريج مي توان ازآن استفاده كرد.نوعي نوشابه بسيارگواراوطبيعي نيزازآب زرشك مي سازند.

اندازه محصول زرشك درهكتار

نهال زرشك تاحدودپنج سال دستاورداقتصادي چشمگيرندارد.محصول درخورتوجه ازسال پنجم آغازمي شود.ازسال هفتم ميانگين محصول زرشك درهرهكتارحدوددوتن خواهدبود.باافزايش سن

گونه به بلندي تاسه مترمي رسد.

۳-اريان تاليس : ازالموت تاسمنان ودركوههاي ساوه وكاشان هم ديده شده است وتادومترقدمي كشد.

۴-وولگاري : اين گونه درختچه اي است كه تاحدوددوونيم متربلندمي شود.بيشتردرآذربايجان مازندران وگرگان مي رويد.

۵-براكيوپوتري : دركوهستانهاي فيروزكوه ديده شده است .

۶-شنيدر: به صورت درختهايي تابلندي چهارمترديده شده ودرناحيه شمال ، مازندران وگرگان مي رويد.

۷-گونه جديد: اين گونه به وسيله گروه گياه شناسان (( فلوراايرانيكا)) درخراسان بين ناحيه بجنوردومراوه تپه كشف وبررسي شده است .گونه نورابه نام خراسانيكا((  khorasanika )) نامگذاري

جوان رادرداخل جعبه هايي نشاءمي كنند ( ازجعبه ياگلدان اولي درآورده وبه جعبه وياگلدان ديگري انتقال مي دهند) يااينكه وقتي نهال هاباندازه كافي بزرگ شده باشند، هرنهالي رابه تنهايي بداخل گلدانهاي كوچكي انتقال مي دهندودرنتيجه ازگلدان درآورده ودرحاشيه ذخيره ( reserve   border ) نشاء ميكنند. بذوررادربسترآماده ودريك جاي سايه دارنيزمي توان كاشت . بايدتوجه داشت كه نهالهاي بدست آمده ازبذرداراي همه خواص مادري نمي باشندوبه علت اختلاط دانه گرده ، ارقام گوناگوني ممكن است ازآنهابه دست آيد.

۲-تكثيربروش قلمه :

تكثيرزرشك ازاين طريق به آساني امكان پذيراست . قلمه هارابايدازبوته هايي كه داراي بهترين خواص مي باشندانتخاب كرد. قلمه هاراازشاخه هاي چوبي يانيمه چوبي به طول ۹۰ يا۱۲۰ سانتي متردراواخرتيريامردادماه تهيه مي كنندوآنهارادرشاسي سردودرداخل بستري ازخاك شني نشاءمي

۴-تكثيربروش خوابانيدن :

اين عمل به وسيله خوابانيدن شاخه هاي جوان دراوايل ماه خرداددرماسه ودربسترگرم سايه دارانجام پذيراست .

۵-تكثيرازطريق پيوند:

به علت سهولت ازديادزرشك ازطريق قلمه وپاجوش بندرت ازپيوندبراي ازدياداستفاده مي كنند، مگردرموارداستثنايي كه رقم موردنظرراروي پايه هاي بذري برآن پيوندكرد.

تذكر: ريشه زرشك به هوابسيارحساس است لذاپس ازبيرون آوردن ريشه آن رافوراًمي نشاننديااينكه

بلندبارده ازآن منشعب خواهدشد. بااين طرزفرم دادن برداشت ميوه رامي توان آسانتروكم خرج ترانجام داد.

كاشت زرشك

زرشك بهترين فصل كاشت آن پاييزمي باشدبراي كاشت آن گودالي به عمق دوياسه وجب درعمق زمين كنده مي شودودرزمينهاي سخت يك وجب شن ريخته مي شودتازرشك بتواندريشه كنددرهنگام كاشت بايدتوجه داشت كه درخت ريشه دارباشدودرهر۱۵۰۰۰ متربراي اينكه درخت به خوبي رشدكنديك درخت كاشته مي شودوبراي آبادي آن دربهاريادرهرفرصتي(پاييز) مي توان ازكودهاي حيواني استفاده كردكودهاي شيميايي كمترمورداستفاده قرارمي گيردزيرابه زمين ضررمي رساند. وبعدازكاشت براي اينكه درخت خودرابگيردوخشك نشودآب داده مي شودوهر۱۲ روز يا۲۴

كندر، اشنحاباد، چهرك ، قابل ذكراست كه فاصله خوب يك درخت زرشك ازديگري هفت مترمي باشد.

برداشت زرشك

براي چيدن زرشك درمناطق بيرجندوقاينات معمولاًفصل چيدن پاييزمي باشددراين زمان زرشك قرمزرنگ مي شودوطعم آن ترش مايل به شيرين مي شودومعمولاًدرآبان ماه رنگ دانه هاي زرشك سرخ شده وكشاورزان باسرخ شدن زرشك آن رابرداشت مي كنند. چراكه براثرسرمازرشك حالت خودراازدست مي دهدودراصطلاح سرمازده مي شودزرشكهاي سرمازده طعم خوبي ورنگ خوبي ………………..

 

 

 

 

مطالب فوق فقط متون های ابتدایی تحقیق  بوده اند . جهت دریافت کل ان  در۱۹ صقحه  ، لطفا ان را خریداری نمایید .
خرید
  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • دقت فرمایید بعد از خرید فایل ، روی دکمه سبز کلیک کنید و سپس روی دکمه قرمز دانلود کلیک کنید .
  •   جهت دیدن آموزش نحوه دانلود فایل اینجا کلیک کنید
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با شماره 09353877793 واتساپ کارشناس پشتیبان فایلیا تماس بگیرید.