دانلود جزوه اصول بایگانی


در حال بارگذاری
3 جولای 2020
pdf
400 کیلوبایت
23 صفحه
331 بازدید
۵۵۰۰ تومان
خرید

در جزوه  اصول بایگانی  ویژه ازمون های استخدامی با موارد زیر آشنا می شوید

* ﻫﺪﻓﻬﺎي ﻛﻠﻲ ۱- آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ۲- آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎاﻧﻮاع ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ ۳- آﮔﺎﻫﻲ از اﺻﻮل ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ ۴- ﺷﻨﺎﺧﺖ روﺷﻬﺎي ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻨﺎد – راﻛﺪ ۵ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ

این جزوه بصورت پی دی اف می باشد

 

بخشی از جزوه :

ﻛﻠﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﻨﺎد و ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ رﺷﺪ ﻏﻴﺮه

ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﺣﻘﻮﻗﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي و ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد روز اﻓﺰون ﺳﻮاﺑﻖ اداري ﻣﻲ ﮔﺮد

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﻨﺎد، اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﻠﻢ در دﻧﻴﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﻲ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺎت، اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﺰاﻳﻲ دارد ﻛﻪ در ﺻﻮرت رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺮدن اﺻﻮل اﺳﺎﺳﻲ، ﺑﻪ اﻳﺠﺎد اﺧﺘﻼل در ﻧﻈﺎم اداري دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ .ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ از ﻃﺮﻓﻲ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و اﺟﺮاي آرﺷﻴﻮ ﻫﺎي آن در ﻗﺒﺎل ﺿﺮورت اﻳﺠﺎد ﺗﺸﻜﻴﻼت ، ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻣﺪ ﺳﺎزد ﻳﺮﻳﺖ اﺳﻨﺎد را در ﻫﺮﺳﺎزﻣﺎن اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲگیرد

ﻫﺪف و وﻇﻴﻔﺔ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﻨﺎد:

وﻇﻴﻔﺔ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﻨﺎد، ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ) ﺳﻨﺪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﭼﺮﺧﻪ ﻋﻤﺮ ( ﺑﻪ ﺷﻴﻮه و اي اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻲ ﻛﺎرآﻣﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻮﻧﺪ.

 

مطالب فوق فقط متون های ابتدایی جزوه اصول بایگانی بوده اند . جهت دریافت کل ان  ، لطفا ان را خریداری نمایید .
  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • دقت فرمایید بعد از خرید فایل ، روی دکمه سبز کلیک کنید و سپس روی دکمه قرمز دانلود کلیک کنید .
  •   جهت دیدن آموزش نحوه دانلود فایل اینجا کلیک کنید
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با شماره 09353877793 واتساپ کارشناس پشتیبان فایلیا تماس بگیرید.