پايان نامه مديریت محيط زيست و اقتصاد محيط زيست


در حال بارگذاری
9 جولای 2018
word قابل ویرایش
2.5 مگابایت
230 صفحه
۱۷۸۰۰ تومان
خرید

چكيده

توليد برق فوايد زيادي براي جامعه دارد و در عين حال باعث صدمات جبران ناپذير و ناخواسته اي همچون آسيب رساني و تخريب محيط زيست مي شود. براي اينكه بتوانيم تكنولوژيهاي مختلف توليد برق و اثرات زيست محيطي آنها را بررسي نماييم بايد به يك عامل مهمي توجه داشته باشيم . اين عامل مهم هزينه هاي اجتماعي مي باشد كه در ارتباط با توليد برق حاصل مي شود . در اين پايان نامه هزينه اجتماعي نيرو گاه شهيد رجايي كه باعث صدماتي به سلامتي انسان ميشود محاسبه شده است.

نيرو گاه برق شهيد رجايي در ۲۵ كيلو متري اتوبان تهران – قزوين واقع شده است . سيستم توليد برق ، يك سيستم خودكاري است كه در مجموع وابسته به سوخت فسيلي مي باشد ( گاز طبيعي ، مازوت و گازوئيل) كه از طريق پالايشگاهها وارد مي شوند. توانايي توليد برق با ظرفيت تقريبا” ۲۰۰۰ مگا وات دارد و داراي يك نيرو گاه سيكل تركيبي متشكل از ۶ واحد گازي ۱۱۲ مگا وات و ۳ واحد بخاري ۱۲۵ مگا وات است و يك نيرو گاه حرارتي با ظرفيت ۱۰۰۰ مگا وات كه متشكل از ۴ واحد بخاري ۲۵۰ مگا واتي مي باشد.

در فصل پاييز بويژه فصل زمستان بدليل افت فشار گاز ، از سوخت فسيلي مازوت بيشتر از ساير سوختها استفاده مي شود بخاطر همين علت غلظت آلاينده دي اكسيد گوگرد در اين فصول توسط واحدهاي بخاري بالا مي باشد.

۸ سناريو براي سيستمهاي توليد برق شهيد رجايي بر اساس هزينه هاي خصوصي ، اجتماعي و خارجي طراحي شدند .اين هزينه ها براي هر سناريو با توجه به روابط ارائه شده محاسبه شدند و با استفاده از داده هاي مرتبط با توليد برق ساليانه از هر نيرو گاه و هزينه عناصر ارائه شده ، كليه هزينه ها براي هر يك از نيرو گاههاي برق شهيد رجايي ( سيكل تركيبي و بخاري ) كه در هر سناريو آورده شده است ، تعيين شد. متوسط طول عمر براي نيرو گاه هاي بخاري و سيكل تركيبي ۳۰ سال در نظر گرفته شده است و نرخ تنزيل ۱۰ در صد فرض شده است. اين هزينه ها در ارتباط با هزينه هاي تعميرو نگهداري ، مصرف سوخت و سرمايه گذاري بوده است.

هزينه هاي خارجي توليد برق هر نيرو گاه بطور جداگانه ارزيابي مي شود. براي واحدهاي با سوخت فسيلي نيرو گاه شهيد رجايي اين هزينه ها شامل صدمات ناشي از آلودگي هوا بويژه دي اكسيد گوگرد روي سلامت انسان است. مرگ و مير و هزينه هاي بيماري از اجزاء مهم هزينه هاي خارجي بودند كه براي نيرو گاه شهيد رجايي محاسبه شد.

هزينه هايي كه براي اثرات مرگ و مير و هزينه هاي بيماري تعيين شد ، بر اساس رويكرد ارزش آمار حياتي و ارزشگذاري ترجيحي بود و براي محاسبه آن از تمايل افراد به پرداخت و پرسشنامه استفاده شد. و با استناد به داده هاي محاسبه شده  براي شهر تهران بود.

اشكال مختلف هزينه هاي ، خارجي براي ۴ سناريو بدست امد كه بر اساس تخمين مرگ و مير و هزينه هاي بيماري پايه ريزي شده است . كل هزينه هاي خارجي در طول شرايط عادي و حداكثر بار در فصول پاييز و زمستان حدود ۱۵۱/۱۲۴ و۹۱۸/۱۳۷ و ۲۲۶/۲۰۳ و ۰۰۰/۲۱۸  ريال بر كيلو وات ساعت شده است و كل هزينه هاي اجتماعي در ۸ سناريو در حدود   ۰۹۳/۲۵۰ و ۸۶/۲۶۳ و ۸۱۴/۴۱۲ و ۵۸۱/۴۲۶ و ۸۸۹/۴۹۱ و ۶۶۳/ ۵۰۶ و ۳۵۱/۳۲۹ و ۹۴۲/۳۴۳ ريال بر كيلو وات ساعت تعيين شد.

مقايسه تخمين هزينه هاي اجتماعي بطور واضح نشان مي دهد كه نيرو گاههاي برق كه از سوختهاي فسيلي استفاده مي كنند در مقايسه با انهايي كه اساسشان بر پايه استفاده از انرژي تجديد پذير است ، هزينه هاي خارجي قابل توجه و مهمي را توليد مي كند .

 

فهرست مطالب

عنوان __________________________________________________صفحه

چكيده

مقدمه

فصل اول : كليات

 • تعريف مسئله و اهميت موضوع
 • سئولات اساسي
 • فرضيه هاي مسئله
 • روش شناسي

فصل دوم : نيرو گاههاي فسيلي

۲-۱- انواع نيرو گاهها

۲-۱-۱- نيرو گاههاي بخاري

۲-۱-۲- نيرو گاههاي سيكل تركيبي

۲-۱-۳- نيرو گاههاي گازي

۲-۱-۴- نيرو گاهاي گازي

۲-۲- قدرت اسمي نيرو گاهها

۲-۳- راندمان حرارتي نيرو گاه

۲-۴- ضريب بار

۲-۵- توليد انرژي الكتريكي

۲-۶- مصرف داخلي و تلفات

۲-۷- ميزان مصرف برق در ايران

۲-۸- سوخت مصرفي نيرو گاهها

۱-۲-۸- آلاينده هاي حاصل از سوخت مصرفي نيرو گاهها

۲-۸- بررسي اثرات گاز آلاينده دي اكسيد گوگرد

۲-۸-۱- خصوصيات گاز دي اكسيد گوگرد

۲-۸-۲- منابع دي اكسيد گوگرد

۲-۸-۲-۱- زغال سنگ

۲-۸-۲-۲- تركيبات نفتي

۲-۸-۲-۳- گاز طبيعي

۲-۸-۲-۴- منابع طبيعي

۲-۹- استانداردهاي كيفيت هوا براي دي اكسيد گوگرد

۲-۱۰- اثرات گاز دي اكسيد گوگرد

۲-۱۰-۱- خسارت وارده به گياهان و جانوران

۲-۱۰-۲- خسارت وارده به مواد

۲-۱۰-۳- خسارت وارده به ميراث فرهنگي

۲-۱۰-۴- خسارت وارده بر محصولات كشاورزي

۲-۱۰-۵- خسارت وارده به سلامت انسان

۲-۱۱- باران اسيدي

۲-۱۱-۱- تكنولوژيهاي كاهش نشر باران اسيدي

۲-۱۱-۲- اجراي برنامه كاهش باران اسيدي

۲-۱۱-۲-۱- مسير ۱۰ و ۲۰ ساله

فصل سوم : پيشينه تحقيقات

۳-۱- يونان

۳-۲- روسيه

۳-۳- ايسلند

۳-۳-۱- سناريوي سنتي

۳-۳-۲- سناريوي انرژيهاي تجديد پذير محدود شده

۳-۳-۳- سناريوي انرژيهاي متمركز

۳-۴- آلمان

۳-۵- ايران

۳-۶- فلسطين اشغالي

فصل چهارم : هزينه اجتماعي

۴-۱- هزينه هاي اجتماعي

۴-۱-۱- هزينه هاي خارجي، هزينه هاي اجتماعي و ضرورتها

۴-۱-۲- هزينه هاي قابل توجه

۴-۱-۳- هزينه هاي قابل توجه اجتماعي

۴-۲- هزينه هاي اجتماعي نيرو گاهها

۴-۲-۱- ماليات پيگويي

۴-۲-۲- مجموع هزينه توليد برق

۴-۲-۳- هزينه اجتماعي

۴-۳- هزينه هاي خصوصي نيرو گاه

۴-۳-۱- نرخ تنزيل

۴-۴- هزينه هاي خارجي نيرو گاه

۴-۴-۱- ارزيابي و بررسي اثرات الودگي

۴-۴-۲- محاسبه هزينه هاي خارجي

۴-۴-۳- روشهاي محاسبه صدمات زيست محيطي

۴-۴-۳-۱- هزينه تخريب

۴-۴-۳-۲- هزينه كاهش

۴-۴-۴- بررسي هزينه هاي خارجي از متدولوژيهاي مختلف

۴-۵- بررسي اقتصادي اثرات الودگي هوا روي سلامتي انسان

۴-۵-۱- هزينه بيماريها

۴-۵-۲- متد ارزش گذاري ترجيحي

۴-۵-۳- متد ارزش گذاري آمار حياتي

۴-۵-۴- متد انتقال فايده

۴-۵-۵- رويكرد سرمايه انساني

۴-۶- روش استفاده شده جهت محاسبه هزينه خارجي

۴-۶-۱- علائم و نشانه هاي بيماري

۴-۶-۲- مرگ و مير

۴-۶-۲-۱- برآورد VSL به روش تبديل WTP  هر يك ار علائم و نشانه هاي بيماري

۴-۶-۲-۲- برآورد VSL به روش كشش در آمدي

۴-۶-۲-۳- برآورد VSL به روش ديه

۴-۶-۲-۴- برآورد VSL به روش C.V.M

فصل پنجم : نتايج ( نيرو گاه برق شهيد رجايي )

۵-۱-  نيرو گاه حرارتي شهيد رجايي

۵-۱-۱- مشخصات فني نيرو گاه

۵-۱-۲- مشخصات پست انتقال ۴۰۰كيلو ولت نيرو گاه حرارتي

۵-۱-۳- محل و موقعيت جغرافيايي نيرو گاه حرارتي

۵-۲- نيرو گاه سيكل تركيبي

۵-۲-۱- مشخصات فني نيرو گاه

۵-۲-۲- مشخصات پست انتقال ۴۰۰ كيلو ولت نيرو گاه سيكل تركيبي

   ۵-۲-۳- محل وموقعيت جغرافيايي نيروگاه سيكل تركيبي شهيد رجايي

۵-۳- آب مصرفي نيرو گاه شهيد رجايي

۵-۴- سوخت مصرفي نيرو گاه شهيد رجايي

۵-۵- سيستم سوخت رساني نيرو گاه

   ۵-۵-۱- سيستم ذخيره و انتقال گازوئيل

   ۵-۵-۲- سيستم ذخيره و انتقال مازوت

   ۵-۵-۳- سيستم ذخيره و انتقال گاز طبيعي

۵-۶- وضعيت سوخت مصرفي در نيرو گاه شهيد رجايي

   ۵-۶-۱- واحدهاي بخاري

   ۵-۶-۲- واحدهاي سيكل تركيبي

۵-۷- ميزان برق توليدي در نيرو گاه شهيد رجايي

۵-۸- محاسبه هزينه هاي خصوصي نيرو گاه شهيد رجايي

   ۵-۸-۱- هزينه هاي سرمايه گذاري

      ۵-۸-۱-۱- هزينه هاي سرمايه گذاري واحدهاي بخاري

      ۵-۸-۱-۲- هزينه هاي سرمايه گذاري واحدهاي سيكل تركيبي

   ۵-۸-۲- هزينه هاي سوخت مصرفي

      ۵-۸-۲-۱- هزينه هاي سوخت مصرفي واحدهاي بخاري

      ۵-۸-۲-۲- هزينه هاي سرمايه گذاري واحدهاي سيكل تركيبي

    ۵-۸-۳- هزينه تعميرات و نگهداري

      ۵-۸-۳-۱- هزينه تعميرات و نگهداري واحدهاي بخاري

      ۵-۸-۳-۲- هزينه تعميرات و نگهداري واحدهاي سيكل تركيبي

۵-۹- نتيج محاسبه هزينه هاي خصوصي نيرو گاه شهيد رجايي

   ۵-۹-۱- واحدهاي بخاري

   ۵-۹-۲- واحدهاي سيكل تركيبي

۵-۱۰- سيماي استان قزوين

   ۵-۱۰-۱- اب و هوا

   ۵-۱۰-۲- جهت باد

   ۵-۱۰-۳- دما و بارندگي

   ۵-۱۰-۴-  رطوبت

   ۵-۱۰-۵- پوشش گياهي

   ۵-۱۰-۶- جمعيت

۵-۱۱- وضعيت استقرار نيرو گاه شهيد رجايي

   ۵-۱۱-۱- ويژگيهاي منطقه اي

۵-۱۲- بررسي غلظت گاز دي اكسيد گوگرد

   ۵-۱۲-۱- مقايسه با استانداردهاي خروجي

۵-۱۳- محاسبه هزينه هاي خارجي نيرو گاه شهيد رجايي

   ۵-۱۳-۱- هزينه هاي بيماري

   ۵-۱۳-۲- هزينه هاي مرگ و مير

   ۵-۱۳-۳- نتيجه گيري كلي

۵-۱۴- نتايج محاسبه هزينه اي خارجي نيروگاه شهيد رجايي

۵-۱۵- نتايج محاسبه هزينه هاي اجتماعي نيرو گاه شهيد رجايي

فصل ششم : بحث و نتيجه گيري و پيشنهادات

 • قيمت تمام شده توليدبرق از نيرو گاه شهيد رجايي

۶-۲- پيشنهادات

منابع و ماخذ

واژگان انگليسي به فارسي

واژگان فارسي به انگليسي

چكيده انگليسي

ضميمه

 

این فقط قسمتی از متن پایان نامه است . جهت دریافت کل متن پایان نامه ، لطفا آن را خریداری نمایید
خرید
  راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
 • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
 • دقت فرمایید بعد از خرید فایل ، روی دکمه سبز کلیک کنید و سپس روی دکمه قرمز دانلود کلیک کنید .
 •   جهت دیدن آموزش نحوه دانلود فایل اینجا کلیک کنید
 • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با شماره 09353877793 واتساپ کارشناس پشتیبان فایلیا تماس بگیرید.