دانلود فرم قرارداد سنگ نما


در حال بارگذاری
29 نوامبر 2020
نوع فایل : word (قابل ویرایش)
حجم فایل : 1 مگابایت
تعداد صفحات : 2صفحه
۱۲۵۰۰ تومان
خرید

بهنامخدا

 

قراردادحسنانجام

 

مالك : آقاي ………… فرزند ………شمارهشناسنامه ………… ساكن …………

 

پيمانكار : آقاي ………… فرزند ………شمارهشناسنامه ………… ساكن …………

 

موضوعقرارداد : انجامسنگ کاری ( سنگنمای) سقفتيرچهبلوك

 

موارديكهدرقراردادبايدرعايتگردندبهقرارزيرهستند .

 

۱)اجرايسنگنمایساختمانازنوعسنگ ۳۰ سانتیتراورتنشکلاتیباقابدورپنچرهودرهادردوطبقهوپیلوتواقعدرشهرسروآباد،طبقنقشهواصلاحاتلازموهماهنگیبامالکطبقمواردمشروحزیر:

 

الف – اجرایسنگنمایبیرونساختمانزیرنظرمالکوناظر .

 

ب- خلاصهعملياتاينمرحلهازپيمان،انجامسنگ نمایساختمانبادقتوکیفیتمطلوبوطبقنقشهواصولاساسیازقرارمبلغهرمترمربع  …………… ريال ( برایکلیهدیوارهایخارجی) كهدرپايانكاروپسازتأييدمهندسناظرپرداختمیگرددانجامجوشکاریسپریهایلازملبه هایبالکنهایساختمانبهعهدهپیمانکاراست.

 

۲)تهيهوآمادهسازيمصالحبهعهدهمالكمي‌باشدوتهيهوسايلوابزاركاربهعهدهپيمانكارمي‌باشد.حراستوحفاظتازابزاركارووسايلبهعهدهپيمانكارمي‌باشدتهيه‌يخوردوخوراككارگرانبهعهده‌يپيمانكارمي‌باشدومالكدراينزمينههيچگونهتعهديندارد.

۳)نحوهپرداختنهاییدستمزددرپايانكارمي‌باشد.

 

۴)رعايتاصولاخلاقيوحرمتهمسايه‌هاوپرهيزازرفتارهاينامناسبوهمچنیناستفادهصحيحومناسبازمصالحساختمانيوپرهيزازريختوپاشآنتوسطعواملاجراييالزامیاست.

 

۵)مدتاجرايپروژهازتاريخ ……… لغايت ……… حداكثربهمدت ……… روزبودهكهپيمانكارمتعهدبهرعايتآنمي‌باشد. درصورتبرخوردباموانعمدتزمانآنقابلتمديدمي‌باشد. درصورتتأخيردركار،مالکبهازايهرروزتأخيرمبلغ ………… ري

 

 

مطالب فوق فقط متون های ابتدایی قرارداد بوده اند . جهت دریافت کل ان در ۲ صقحه  ، لطفا ان را خریداری نمایید .
خرید
  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • دقت فرمایید بعد از خرید فایل ، روی دکمه سبز کلیک کنید و سپس روی دکمه قرمز دانلود کلیک کنید .
  •   جهت دیدن آموزش نحوه دانلود فایل اینجا کلیک کنید
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با شماره 09353877793 واتساپ کارشناس پشتیبان فایلیا تماس بگیرید.